nieuws

Holland Solar blij met erkenning zonne-energie in hoofdlijnen Klimaatakkoord

energie

De hoofdlijnen van het Klimaatakkoord zijn gepresenteerd. Holland Solar is blij met het beleid dat wordt voorgesteld.  

Holland Solar blij met erkenning zonne-energie in hoofdlijnen Klimaatakkoord

Jaap Baarsma, voorzitter van Holland Solar: “Er wordt een ambitieus en stabiel beleid voorgesteld. Dit beleid maakt het mogelijk de bijdrage van zonne-energie in Nederland meer dan te vertienvoudigen.”

Klimaatberaad

Ed Nijpels presenteerde vandaag de voorstellen voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Hij deed dit samen met de 5 voorzitters van de sectortafels van het Klimaatberaad.

Sectortafels

Het Klimaatberaad is een coördinerend overlegorgaan dat moet komen tot een nationaal Klimaatakkoord. De sectortafels bestaan uit afgevaardigden van organisaties en bedrijven.

Klimaatakkoord

Het definitieve Klimaatakkoord wordt dit najaar opgeleverd. Met de hoofdlijnen geven de 5 sectortafels invulling aan de doelstelling van het kabinet om in 2030 een CO2-reductie van 49% te realiseren.

Leestip: Klimaatakkoord: grote stappen naar CO2-centraal

Verduurzaming energievoorziening

De sectortafel Elektriciteit en de sectortafel Gebouwde omgeving laten plannen zien die de verduurzaming van de energievoorziening met grote stappen vooruit zal brengen. Holland Solar verwacht dat in deze plannen zonne-energie een grote rol gaat spelen.

Snelle uitrol zonne-energie

Holland Solar is ervan overtuigd dat het potentieel van zonne-energie flink hoger ligt dan vooralsnog in de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord wordt voorgesteld. De snelle uitrol van zonne-energie wordt mogelijk gemaakt door:

  • de blijvende prijsdaling van zonnepanelen
  • de voorgenomen verhoging van de gasbelasting
  • de ontwikkeling van nieuwe toepassingsgebieden zoals zon op water, gebouwgeïntegreerde zonne-energiesystemen en zonnewarmte voor warmtenetten.

Sectortafel Elektriciteit

Het hoofdlijnenakkoord van de sectortafel Elektriciteit voorziet in een groei van de hernieuwbare elektriciteitsopwekking van 14% nu naar 70% in 2030. Lokale overheden gaan via zogenaamde regionale energiestrategieën (RES) bepalen hoe en waar de duurzame stroomopwekking plaats gaat vinden.

Lokale en regionale overheden

“Wij ondersteunen de keuze dat lokale en regionale overheden in samenspraak met burgers gaan bepalen hoe hun energielandschap er uit gaat zien”, zegt Baarsma. Hij benadrukt dat het belangrijk is de huidige implementatiesnelheid vast te houden of te verhogen.

Terugleversubsidie zonnepanelen

Baarsma: “Er is bij burgers, gemeenten en bedrijven veel vraag naar meer zonne-energie op land en op daken. Op korte termijn vraagt dit duidelijkheid over de terugleversubsidie voor zonnepanelen en de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor zonneboilers.” Volgens Baarsma is ook duidelijkheid gewenst over verbeteringen in de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en over snellere aansluiting van zonne-energie op de elektriciteitsnetten.

Handreiking energiestrategieën

Holland Solar werkt momenteel aan een handreiking voor overheden die zij kunnen gebruiken bij het opstellen van de regionale energiestrategieën. Deze handreiking voorziet in de landschappelijke, ecologische en maatschappelijke inpassing van zon op land en op daken. In het document komen ook netinpassing en lokale participatie aan de orde.  Naar verwachting wordt de handreiking eind deze zomer opgeleverd.

Hernieuwbaar op land: 35 terawattuur

In de voorgestelde hoofdlijnen van het Klimaatakkoord wordt gesproken over 35 terawattuur (TWh) ‘hernieuwbaar op land’ in 2030. Dit is wind en zon-pv op land, exclusief zon-pv op daken.

Groei zon-pv

In de hoofdlijnen een post ‘Pro memorie’ opgenomen voor ‘overige hernieuwbare opties’ die vooral gericht is op zon-pv op daken. Pro Memorie betekent dat de hoogte van de post nog niet bekend is. “Wij geloven dat er met de beschreven aanpak een blijvend grote groei van zon-pv mogelijk is”, zegt Baarsma. Volgens hem gaat de elektrificatie en de hoeveelheid inpasbare zon-pv  in 2030 hoger worden dan verwacht.

Inpassing elektriciteitsnet

Baarsma: “Impliciet schat de sectortafel Elektriciteit de bijdrage van zon-pv op 21 tot 23 gigawattpiek (GWp, circa 22 TWh per jaar) in 2030.” Holland Solar presenteerde al eerder een scenario van 58 GWp (circa 58 TWh per jaar) in 2030. Baarsma: “Bij een geplande combinatie van wind op land en zon-pv op land én zon op water – waarbij de inpassing op het elektriciteitsnet en de ruimtelijke inpassing goed voorbereid worden – zal 58 GWp zeker mogelijk zijn. Dat is meer dan een vertienvoudiging van het huidige opgestelde zon-pv-vermogen.”

Sectortafel Gebouwde omgeving

Dit stelt de sectortafel Gebouwde omgeving voor:

  • een integrale wijkaanpak
  • een gebouwgebonden financiering tegen lage rente
  • voortzetting van de ISDE-regeling
  • verhoogde gasbelasting

De verduurzaming van de gebouwde omgeving door zonnewarmte zal hierdoor worden versneld.

Zonneboilers & warmtepompen

Marcel Cloosterman, bestuurslid Zonnewarmte van Holland Solar. “Voor de verduurzaming van gebouwen zijn er meerdere oplossingen. Zoals isolatie, warmtepompen en zonneboilers op gebouwniveau en warmtenetten op wijkniveau.”

Warmtenetten

Cloosterman: “Holland Solar is ook kritisch. Een warmtenet op zichzelf is niet duurzaam. Alleen als de warmte die er doorheen stroomt duurzaam is, heeft dit nut. Bij de verdere uitwerking van het akkoord moet hier aandacht voor zijn. Er moeten voorwaarden worden gesteld aan het duurzaam voeden van de warmtenetten; zoals met zonnewarmte.”

Expertisecentrum Warmte

De kennis over duurzame warmte zal beheerd worden door een Expertisecentrum Warmte. Het centrum gaat burgers en gemeenten ondersteunen besluiten te nemen over lokale oplossingen. Cloosterman: “Holland Solar gelooft in deze aanpak. We zullen bijdragen aan de verdere uitwerking van het Klimaatakkoord. We zien een grote rol weggelegd voor zonnewarmte, de warmtebatterij, zon-pv en energiemanagement achter en voor de meter.”

Lees ook:

Zonneparken in opkomst

Nederland aantrekkelijk voor producenten zonnepanelen

Installateurs krijgen meer te maken met energieopslag

 

Reageer op dit artikel