nieuws

Elektriciteitsnet slimmer benutten

installatiebranche

Elektriciteitsnet slimmer benutten

Het elektriciteitsnet wordt de komende jaren meer belast. Dit door toename van het aantal zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto’s. Ecofys  onderzocht of slimme flexibiliteitsopties een alternatief zijn voor het verzwaren van het elektriciteitsnet.

Met behulp van fijnmazige informatie-uitwisseling en nieuwe technologie kunnen vraag en aanbod op het elektriciteitsnet beter op elkaar worden afgestemd. Dit maakt het mogelijk verzwaring van het net te voorkomen of uit te stellen.

Zonnepanelen

In de studie van consultancybedrijf Ecofys zijn de systeemkosten vergeleken in een situatie zonder flexibiliteitsopties en een situatie met deze opties. Drie scenario’s zijn tot 2050 bekeken. Met steeds één dominante technologie: zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto’s.

Piekvraag verlagen

Flexibiliteitsopties kunnen de piekvraag verlagen. Dit door bijvoorbeeld warmte te bufferen of door opslag van elektriciteit in batterijen. Ook kan de vraag worden uitgesteld door bijvoorbeeld de elektrische auto slim op te laden en warmtepompen slim aan te sturen.

Kostenbesparing

De inzet van flexibiliteitsopties leidt in alle scenario’s tot een kostenbesparing, meldt Ecofys. De grootste besparing vindt plaats in het scenario waarin het aantal elektrische auto’s sterk toeneemt. De stijging van de kosten voor het elektriciteitsnetwerk kan in dit scenario 47% lager uitvallen.

Laagspanningsnet

Een optimale oplossing vraagt om maatwerk, omdat elk elektriciteitsnet andere kenmerken heeft. Op het laagspanningsnet zijn de mogelijke besparingen beperkt. Hier kunnen flexibiliteitsopties de noodzaak tot netverzwaring in het beste geval uitstellen, maar in de gehanteerde scenario’s niet helemaal voorkomen.

 

Middenspanning & hoogspanning

Op het middenspanningsnet kunnen de additionele jaarlijkse kosten met flexibiliteitsopties 31% afnemen. Inzet van flexibiliteitsopties leidt ook tot lagere kosten op het hoogspanningsnet.

Meer ervaring

De komende tijd moet meer ervaring worden opgedaan met nieuwe technologieën en procedures, aldus het rapport van Ecofys. Dit om de betrouwbaarheid van flexibiliteitsopties te kunnen waarborgen.

Reageer op dit artikel