partner nieuws

Energie kansen VNP & KIEN

installatiebranche

Energie kansen VNP & KIEN

Uitkomsten bijeenkomst op dinsdagochtend 24 september 2013

De VNP en stichting KIEN slaan de handen ineen om energie uitdagingen binnen de papier- en kartonsector te adresseren. Op 24 september organiseerde The Bridge business innovators een bijeenkomst tussen installateurs en energie experts van de papier- en kartonindustrie, om kansen te vinden voor samenwerking. De oogst van de sessie is een aantal kansgebieden, waarbij beide partijen de komende tijd verdere samenwerking aangaan, om energiebesparing en duurzame energie-inzet in de praktijk te realiseren. Dit document geeft een verslag van de sessie en de uitkomsten.

Twee sectoren slaan de handen ineen

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier en Kartonbedrijven (VNP) is volop bezig met het onderwerp energiebesparing en duurzaam energiegebruik. In het kader van de nieuwe strategische innovatie agenda (SIA2) zijn voor de komende jaren ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor het reduceren van energieverbruik en het verminderen van de CO2 uitstoot. Hiervoor gaat VNP actief op zoek naar samenwerking met (keten)partners, om over de gehele keten een energietransitie te realiseren door middel van energiebesparing, efficiëntere productie, inzet van alternatieve grondstoffen, gebruik van restwarmte, etc.

Stichting KIEN heeft als ambitie om innovatie te stimuleren met als speerpunten duurzame energie en energiebesparing. KIEN wil graag een bijdrage leveren aan uitdagingen binnen de papier- en kartonindustrie op het gebied van energiemanagement, het verminderen van het energieverbruik en de inzet van alternatieve energiebronnen. Hiervoor wil KIEN graag aansluiten bij de behoeften en energie uitdagingen die spelen binnen de papier- en karton industrie.

Deze bijeenkomst op 24 september was het startpunt van een gezamenlijke reis van beide branches, om energie uitdagingen te adresseren.

Lijst van energie uitdagingen

Tijdens een brainstorm over energie kansen binnen de papier- en kartonindustrie, kwamen de volgende uitdagingen naar voren:

–    Beter onderhoud

–    Afstemming en optimalisatie productiestromen en -proces (Lean productie)

–    Buffers minimaliseren

–    Energiemanagementsysteem

–    Verlichting verduurzamen

–    Kansen voor vergassing/vergisting, inzet van biogas, ook op grotere schaal.

–    Machine-to-machine (M2M) communicatie

–    Matchen van warmteproductie en fluctuerende vraag: “smart grids!”

–    Hergebruik van restwarmte

–    Onzekerheid over toekomst en over terugverdientijden van grote investeringen

–    Nieuwe financieringsconstructies ontwikkelen voor investeringen

–    Ander verdienmodel: bijvoorbeeld (WKK-)elektriciteit verkopen op spot markt

–    Efficiëntie over de keten

–    Hoe betrek je de omgeving om restwarmte te “verkopen”, om een aantrekkelijke

businesscase te maken

–    Hoe kunnen papierbedrijven draagvlak creëren in hun directe omgeving?

–    Geothermie: samenwerking zoeken, vinden van alternatieve afnemers

–    De papierindustrie is geen grote speler, moet altijd samen werken met andere partijen.

Maar wie neemt welke rol? Wie neemt de regie? Wie investeert?

–    Kracht van papierindustrie in Nederland is flexibiliteit. Hoe kunnen we die behouden?

Naast de uitdagingen in de papier- en karton sector, werden door installateurs een aantal overige ontwikkelingen op energie gebied genoemd, die impact zouden kunnen hebben op de industrie:

–    Elektrisch vervoer/transport

–    Buffering / opslag van energie(dragers), bijvoorbeeld wind-to-gas

–    Waterstof economie

–    Phase-changing materials (bijvoorbeeld buffering via containers)

Meest aantrekkelijke energie kansen

Door de deelnemers werden vervolgens 7 uitdagingen geïdentificeerd, die het meest kansrijk zijn om op te pakken. Deze energiekansen vormen een mix van kansen waarbij impact bereikt kan worden op de korte termijn (‘laaghangend fruit’) en de lange termijn. De 7 kansen zijn (van korte naar lange termijn):

1.  Optimalisatie productie stromen

–    Belangrijk is om eerst te meten

–    Inzet van Big data

–    Vinden waar het optimum ligt

–    Machine-to-machine communicatie

–    Doel is operator te ontzorgen (de digitale papierfabriek)

2.   Hergebruik restwarmte

–    Niet alleen restwarmte, maar ook andere  energiestromen

–    Zoeken naar kansen met de omgeving

–    Verwaarden van reststromen en tussenproducten

–    En ook binnen de productieketen

3. Beter onderhoud

–    Het begint met een goede visie (Total cost of ownership)

–    En ontwerp van het onderhoud

–    Ook hier is goed meten en data cruciaal

–    Ook moet er gezorgd worden voor kennisborging (HCA), want voldoende goed personeel

is lastig te vinden

–    Ook kijken naar nieuwe modellen, zoals service diensten, en het maken van afspraken

over risico’s, verwachtingen en garantie

4.  Match productie en flucturerende vraag

–    Wat zijn de kansen van opslag, smart grids

–    Hoe realiseren we minder buffers

–    Kan gepaard gaan met grote investeringen, wat is de business case

–    Het ontstaan van smart grids begint decentraal, daar start de oplossing

5.  Omgeving betrekken (bijv. restwarmte)

–    Fabriek is ondersteunend aan omgeving.

–    Zoeken naar wat fabriek kan betekenen

–    Sluit aan bij Local 2 Local ambitie van VNP

–    Kijken naar nieuwe modellen voor participatie, bijvoorbeeld esco’s

–    Er zijn subsidies mogelijk

6.   Samenwerking met afnemers

–    Zoeken naar besparingen over de keten

–    Richting toegevoegde waarde voor eindklant / consument

–    Bijvoorbeeld in verpakking (T&T), in transport

–    CO2 footprint bepalen, door middel van LCA

–    Ook: communicatie naar ketenpartijen en consumenten

7.   Financieringsconstructies voor investeringen

–    Mogelijkheden vinden voor het realiseren van investeringen

–    Door middel van esco’s, leasing, PPS, off-balance investments, etc.

–    Helder inzicht in risico’s, verantwoordelijkheden en garanties

–    Herverdeling over de keten, ook buiten de sector (niet alleen afnemer)

–    Voornamelijk voor ondersteunende utilities van papierbedrijven

Vervolgstappen

Om de genoemde kansen verder uit te werken, en de energie uitdagingen te realiseren, zullen de volgende vervolgstappen worden genomen:

•    Verder werken aan verbinding tussen de twee sectoren, zodat deze vertrouwd raken met elkaar.

•    Verdere afspraken maken voor het beter kennis maken van elkaar, bijvoorbeeld door presentaties,

congressen, bijeenkomsten, etc.

•    Naar buiten communiceren van gezamenlijke ambities en het gezamenlijk optrekken van VNP

en KIEN

•    Kennisontwikkeling en uitwisseling: branchebreed kijken naar mogelijkheden voor

kennisoverdracht en opleidingen

•    Vinden van koppelingen met de strategische innovatie agenda van de VNP

•    Uitwerken van de kansen naar concrete proposities van installateurs, om oplossingen te

kunnen leveren aan de papier- en karton industrie

•    Vinden van concrete projecten, die gezamenlijk worden georganiseerd en die funding

kunnen aantrekken. Deze projecten dienen te leiden tot concrete proefprojecten, met

implementatie op locatie.

•    Uiteindelijk is het de doelstelling om sectorbreed op te schalen van proefprojecten naar

meer en grotere projecten om uiteindelijk bij te dragen aan de energietransitie in de industrie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

•    Stichting KIEN: Adrie van Duijne (adrievanduijne@stichtingkien.nl, 06-53493001)

•    VNP: Corneel Lambregts (c.lambregts@vnp.nl, 06-22042676)

•    The Bridge: Sybrand de Boer (sybranddeboer@thebridge.nl, 06-13773518)

Reageer op dit artikel