artikel

Proeftuin wijst de weg naar intelligent energienet

installatiebranche

Proeftuin wijst de weg naar intelligent energienet

Agentschap NL wil energienetten versneld ‘intelligent’ maken. Twaalf proefprojecten waarmee wijken en bedrijventerreinen zichzelf voorzien van hernieuwbare energie, ontvangen daarvoor een financiële bijdrage. Bedrijven, corporaties en gemeenten kunnen vandaag in Leeuwarden de initiatiefnemers van deze ‘proeftuinen’ meer details vragen tijdens het congres Groen 2012.

De intelligentie waarmee de energie wordt verdeeld zit voor een deel in de gebruikers van de energie. Die moeten bepalen op welk moment het verbruik het meest gunstig uitvalt. Om dat in goede banen te leiden ligt de nadruk in de proeftuin ‘Intelligent net in duurzaam Lochem’ mede op het informeren van de deelnemers. “Die hebben altijd geleerd om ’s nachts hun was te draaien omdat de stroom dan goedkoper is”, zegt Albert Molderink van de Universiteit Twente die met de vakgroep Computer Architecture for Embedded Systems meehelpt Lochem duurzaam te maken. “Nu adviseren we om dat overdag te doen omdat er dan veel zonnestroom is.”

Pieken

Die zonnestroom komt uit panelen op woningen en openbare gebouwen in het centrum van Lochem. Het bestaande kabelnet distribueert de elektriciteit. Aanpassingen aan de installaties van transformatorhuisjes moeten voorkomen dat het net onder een teveel aan zonnestroom bezwijkt. Het systeem moet ook zonne­stroompieken kunnen voorspellen en het net daarop instellen.

Het consortium IN4energy dat het project uitvoert wil Lochem niet op korte termijn zelfvoorzienend maken. “Op korte termijn is de energievraag niet volledig ‘groen’ af te dekken. zegt Bas Mooijman van automatiseerder Locamation, een andere partij in het project. ‘‘We kunnen er echter wel voor zorgen dat het verbruik van grijze stroom vermindert.”

Bij een andere proeftuin, het bedrijvenpark A1 in Deventer, heerst het grote getal: 20.000 megawattuur elektriciteit, 62.500 gigajoule warmte en 34.500 gigajoule koude uit zon, wind en biomassa om het jaar door te komen. Wat warmte betreft moet dat zeker lukken, denkt projectleider Leon Straathof van Cofely Smart Grid Solutions, en wat elektriciteit aangaat waarschijnlijk ook. Bij het terrein komen twee windturbines die volgens hem de vraag behoorlijk goed kunnen afdekken. De opgewekte elektriciteit kan tussentijds worden opgeslagen in de accu’s van elektrische (vracht)auto’s.

Ook al is zelfvoorziening het streven, soms moet elektriciteit ‘van buiten’ worden betrokken. De ingekochte hoeveelheid wordt dan zodra het kan volledig teruggeleverd zodat het terrein onder de streep zelfvoorzienend is. Straathof: “Dan heb je ook nog het probleem van de gelijktijdigheid, dat het hard waait op een moment dat er minder elektriciteit wordt gevraagd. Bedrijven kunnen dan allerlei minder kritische processen laten draaien.”

Een teveel aan elektriciteit kan ook in de vorm van warmte of koude worden opgeslagen in de bodem. Andersom kan op een kritisch moment dat een tekort aan stroom dreigt, tijdelijk de warmtepomp worden uitgeschakeld zonder dat het directe gevolgen heeft. “De binnentemperatuur in een gebouw verandert traag, en zal in een kwartier niet te laag worden.”

Op afstand

In eenzelfde proefproject in Zeewolde moet biogas schommelingen in de elektravoorziening met zon en wind opvangen. De komende vier jaar moeten volgens plan vierduizend woningen en vijfhonderd bedrijven worden aangesloten op het project Intelligent Netwerk Zeewolde en Energie Transitie. In het project draait het vooral om energiemanagement, zegt Louis Godschalk van initiatiefnemer Zeenet, een plaatselijke energiecoöperatie.

Huishoudens en bedrijven laten bepaalde toestellen op afstand besturen om een teveel aan stroom nuttig te verwerken of bij een tekort juist af te slaan.

Op stroomarme momenten kan in elk geval een deel van de vraag worden afgedekt met elektriciteit uit biogas. Deze combinatie maakt de mestvergister ook rendabeler voor de agrariër, vindt Godschalk. “De installatie rendeert nog beter wanneer de opgewekte elektriciteit tussentijds kan opslaan. Op dit moment levert de energie soms niets op of moet de agrariër zelfs betalen om terug te leveren aan het net.” Hoe elektriciteit dan kan worden opgeslagen moet in de loop van het project blijken. Verduurzaming en zelfvoorziening vergen naar Godschalks mening niet in de laatste plaats communicatieve vaardigheden om mensen over te halen mee te doen. “Dat kost eigenlijk net zoveel als de technische investeringen.

Reageer op dit artikel